Informatie kleutergroepen 

Binnenkomst
De kleuters zijn welkom in het lokaal ’s ochtends vanaf 08.15 uur. Wilt u, wanneer uw kind ziek is, dit voor schooltijd aan school doorgeven.

Wij willen u vragen om het afscheid kort te houden. Korte mededelingen (bijv. door een ander opgehaald, artsenbezoek) kunt u voor schooltijd in de agenda schrijven die bij de ingang van het lokaal ligt. Voor een gesprek kunt u een afspraak maken, bij voorkeur na schooltijd. De jas wordt door de kleuter opgeborgen in zijn/haar anti-luizenzak.
Eten en drinken voor de ochtend en de lunch blijven in de tas. De kleuter doet zelf zijn/haar tas in één van de daarvoor bestemde bakken.
 
Drinkpauze
’s Ochtends wordt er tijdens een rustmoment iets gegeten en gedronken. Wilt u s.v.p. iets kleins te eten meegeven bijvoorbeeld één biscuitje, kapitein koek of een stukje schoongemaakt fruit. Het drinken het liefst in een kartonnen pakje of beker en geen zakje. Om verwarring te voorkomen is het fijn als bakjes en bekers voorzien zijn van de naam van uw kind.
 
Lunch
Tijdens de lunch eten wij in de klas en krijgen de leerlingen 30 minuten de tijd om te eten en drinken. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind meekrijgt wat hij/zij op kan? Dan kunnen wij als leerkracht stimuleren dat uw kind de inhoud van de broodtrommel op eet. Als uw kind geen korstjes hoeft te eten, snijd ze er dan thuis af.
 
BSO
Als uw kind gebruik maakt van de BSO, geeft u dit dan door aan de leerkracht. Deze noteert dat op de lijst van vaste momenten. Als uw kind een keer niet naar de BSO gaat noteert u dit in de klassenagenda. Vergeet u niet dit ook bij de BSO te melden?
 
Persoonlijke verzorging en ongelukjes
Als uw kind nog regelmatig een ongelukje heeft vragen we u om reservekleding in de luizenzak van uw kind te doen. Mocht uw kind in de broek gepoept hebben, dan wordt u gebeld om uw kind te komen halen.
 
Dalton onderwijs
Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie zijn de kernwaarden van het Dalton onderwijs. Deze geven wij vorm door middel van:
- het maatjessysteem
- het werken met een weektaak/planbord
- het gebruik van de kleur van de dag
- het huishoudelijktakenbord
- uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig werken
- het arbeid naar keuze bord
- werken met symbolen en dagritmekaarten
- differentiatie in het onderwijsaanbod
- de daltonregel van de week
- reflectie op taakwerk en de Daltonregel van de week
 
Werkwijze
In de kleutergroepen wordt aan de hand van thema’s gewerkt. Een thema duurt ten minste drie weken. Hierna volgt vaak een tussenweek zonder thema. Gedurende het jaar komen alle leerdoelen voor kleuters aan de orde waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met individuele behoeftes.
 
In de kleuterklassen wordt onder meer aandacht besteed aan:
 • Taalontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van opzegversjes, gedichtjes, voorlezen, vertellen, luisteren naar elkaar enzovoort. We letten ook op duidelijk en correct spreken.
 • Het aanleren van allerlei begrippen zoals voor/achter, kort/lang, eerste/middelste/laatste, links/rechts, enzovoort.
 • Gecijferdheid bijvoorbeeld door het vergelijken van hoeveelheden met de daarbij behorende begrippen zoals veel/weinig, minder/meer, evenveel en dergelijke. De kinderen leren tellen van 1 t/m 20 en de daarbij horende getalsymbolen.
 • Tijdsbegrip waaronder de dagen van de week, vandaag, morgen, gisteren, verjaardag, jaargetijden en dagindeling. We gebruiken dagritmekaarten en een maandkalender in de klas. Op de maandkalender staan alle belangrijke gebeurtenissen van die maand, zoals wie er naast de juf mag zitten, wanneer er iemand jarig is, wanneer we ergens naar toe gaan.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling dat wil zeggen leren omgaan met elkaar, rekening leren houden met elkaar, samen leren spelen, elkaar leren helpen, zich leren houden aan regels, teleurstellingen leren verwerken enzovoort.
 • De ontwikkeling van de grote motoriek (beweging) door buitenspel en bewegingsonderwijs in het speellokaal of gymzaal.
 • De ontwikkeling van de kleine motoriek dat wil zeggen het leren maken van fijne bewegingen met arm, pols, hand. Dit ontwikkelen de kleuters door te tekenen, te verven, te knippen, te plakken, te prikken, insteekmozaïek en de methode Schrijfdans (groep 2). Overigens stimuleren wij de kinderen hun naam links bovenaan hun werk of tekening te schrijven. Wij gebruiken niet de blokletters maar de leesletters. Een voorbeeld van deze letters vindt u in de bijlage.
 • De muzikale ontwikkeling en het ritmegevoel door onder andere te zingen en te bewegen op muziek.
 • Zelfstandig werken van de leerlingen. We leren de leerlingen omgaan met het arbeid naar keuze bord en het planbord door middel van symboolkaartjes.Bij dit alles wordt veel gebruik gemaakt van in de groep aanwezige ontwikkelingsmaterialen. We gebruiken in groep 1 en 2 de projecten van Kleuteruniversiteit waarin alle ontwikkelingsfacetten aan de orde komen. Voor het voorbereidend schrijven in groep 2 gebruiken we Schrijfdans. We zorgen voor voldoende (prenten)boeken in de klas om belangstelling te wekken voor het geschreven woord.
LVS Kijk!
Wij volgen de ontwikkeling van de kleuters met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK!. Twee keer per jaar vullen wij in waar de kleuter zich binnen de 18 ontwikkelgebieden bevindt. In groep 1 starten wij met het registreren van een deel van deze ontwikkelingsgebieden en in groep 2 registreren wij ze allemaal.
 
Rapporten
Vanaf het moment dat uw kind minstens een half jaar bij ons op school zit, ontvangt hij/zij een rapport. Dit is tweemaal per jaar, voor alle kleuters op vaste momenten (zie jaaragenda). In het rapport staan de vorderingen van uw kind.
 
10-minuten gesprekken
Bij aanvang van het schooljaar voeren we startgesprekken met ouders/verzorgers over het kind. Als het kind in groep 2 zit is het kind hierbij aanwezig.
Tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht. Op deze momenten bespreken we de ontwikkeling van uw kind.
Het is altijd mogelijk om tussentijds een afspraak te maken met de leerkracht.
 
Bewegingsonderwijs
De kleuters gymmen iedere woensdag met de vakleerkracht en eigen leerkracht in de grote gymzaal.
Kleuters gymmen in hun ondergoed. Gymschoenen zijn verplicht in verband met hygiëne en veiligheid. Zorg voor schoentjes die uw kind zelf kan aantrekken, met elastiek of klittenband, met een ‘rubber’ zooltje en voorzien van naam. Leren zolen zijn te glad en dus gevaarlijk!
Zorg op de gymdagen voor makkelijk uit en aan te trekken kleding en schoeisel. Als uw kind geen hemdje onder de kleding aan heeft, geeft u dan een hemdje mee. Als uw kind lang haar heeft, wilt u er dan voor zorgen dat dit niet los hangt.
Een aantal dagdelen mogen wij gebruik maken van het speellokaal van De Spelevaert. Wij zullen hier spellessen verzorgen en veelal werken met klein materiaal. De kinderen gaan in hun dagelijkse kleding naar het speellokaal. Uiteraard dragen we hier wel onze gymschoenen.
 
Verkeersonderwijs
De kleuters werken jaarlijks aan het thema ‘verkeer’. Aan dit thema zijn 3 praktische verkeerslessen verbonden. Deze praktijklessen worden op het plein en in de wijk gegeven. De lessen kunnen alleen doorgang vinden als er voldoende ouders zijn om hierbij te assisteren.
 
Speelgoedmiddag
In principe elke laatste vrijdagmiddag van de maand en/of de vrijdagmiddag voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen. Hiermee wordt het samen spelen en samen
delen gestimuleerd. Denk aan poppen, gezelschapsspellen en auto’s. Spelcomputers, pistolen of ander gewelddadig materiaal en speelgoed dat lawaai maakt passen niet in dit concept. Eigen buitenspeelgoed met wieltjes kunnen wij in verband met de veiligheid van uw kind niet toestaan. De speelgoedmiddagen worden op de maandkalender, die in de klas hangt, vermeld. Op ‘gewone’ schooldagen is het niet de bedoeling dat kinderen speelgoed van thuis meenemen.
 
Verjaardag
Het kind mag op zijn of haar verjaardag trakteren. De voorkeur gaat uit naar iets gezonds. Beslist geen lolly’s of kauwgom. Houd de traktatie beperkt.
Uw kind mag met twee kinderen de klassen rond, zodat alle juffen en meesters het kunnen feliciteren.
Uitnodigingen voor de verjaardag van uw kind mogen alleen voor of na schooltijd uitgedeeld worden buiten de school. Dit voorkomt teleurstelling bij kinderen die niet uitgenodigd worden.
 
Veiligheid
Bij ons op school zijn slippers zonder achterbandje (’s zomers) verboden in verband met de veiligheid.
In de pauze wordt alleen met zachte foamballen gespeeld. Fietsen over de speelplaats tijdens het halen en brengen is verboden. Parkeren mag alleen in parkeervakken. Honden zijn verboden op het schoolplein.
 
Vrije dagen
In verband met de leerplichtwet moeten vrije dagen aangevraagd worden door middel van een formulier dat u bij de directie kunt vinden.
 
Klassenouders
Jaarlijks worden in de kleutergroepen twee klassenouders per groep aangesteld. Klassenouders zijn de schakel tussen groepsleerkracht en de ouders van de groep bij de organisatie van activiteiten, excursies, verjaardag van leerkrachten et cetera. De klassenouders maken gebruik van de groepsapp. De app kan ook gebruikt worden om vergissingen te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan een zoekgeraakte beker terugvinden.
  
Aanpassingen i.v.m. Corona
 • Zolang ouders niet de school in mogen maken we gebruik van een digitale agenda.
 • Het is nog onduidelijk of wij in deze tijd veilig gebruik kunnen maken van het speellokaal in De Spelevaert.
 • Activiteiten waarbij hulpouders noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld praktijklessen verkeer, kunnen geen doorgang vinden.
 • Er mag geen speelgoed van thuis de klas in, dus bijvoorbeeld speelgoedmiddag kan geen doorgang vinden.
 • Traktaties moeten voorverpakt zijn.
 • Wanneer kinderen jarig zijn mogen ze niet alle klassen langs.
 • Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u een hiervoor bestemd formulier aanvragen bij de leerkracht van uw kind.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Juf Sabrina
Juf Caroline
Juf Marleen
Juf Desirée 

Snel naar