Informatie groep 3


Vakken en methodes
In groep 3 krijgen de kinderen les in verschillende vakken, waarbij grotendeels gebruik wordt gemaakt van methodes. Hieronder volgt een overzicht van de gegeven vakken, de gebruikte methodes en een kleine uitleg bij ieder leerstofonderdeel.


Lezen
Voor het vak lezen gebruiken we de lesmethode Veilig Leren Lezen, de Kim-versie . Dit is de nieuwe methode van Veilig leren lezen en bestaat uit kern start, kern 1 t/m 11 en een afsluiting. Elke kern wordt afgesloten met methode gebonden testjes, die toetsen of de leerlingen de aangeboden stof beheersen. In de eerste zes kernen worden vooral letters en structureerwoorden aangeleerd. In de laatste zes kernen ligt de nadruk meer op het versnellen van het technisch lezen en op spelling en begrijpend lezen. Na enkele maanden leesonderwijs wordt gestart met niveaulezen. Kinderen lezen dan, onder begeleiding van ouders, in kleine groepjes in leesboekjes. Op deze manier wordt de leesvaardigheid van kinderen snel verder vergroot. Voor het niveaulezen zijn wij afhankelijk van de hulp van ouders van leerlingen in groep 3. Het leesproces wordt verder ondersteund door het schooltv-programma ‘Leesdas, lettervos, boekentas’, waarin alle aangeleerde letters en structureerwoorden nogmaals aan bod komen.

De leesmethode speelt goed in op de verschillen tussen leerlingen. 
Lezen is een vaardigheid die niet alleen op school kan worden geoefend. De basis wordt op school aangeleerd, maar goed lezen leert een kind alleen door heel veel oefenen. Daarom vragen wij u om regelmatig met uw kind(eren) hardop te lezen, het liefst elke dag een kwartier. De bibliotheek heeft veel leuke en goede boeken voor beginnende lezers. De niveaus staan aangegeven op de boekjes. Het bibliotheekpersoneel weet hier veel van en zal u graag adviseren. Voor kinderen is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis.
Ook thuis kunt u op de computer de leeslijsten vinden, die wij ook in de klas gebruiken. Inloggen: google, dan: oefenen met veilig en vlot kern 1, intikken. Deze woordjes kunt u met uw kind oefenen. Voor elke nieuwe kern zijn er oefenlijsten.
De Veilig leren lezen methode heeft ook de mogelijkheid uw kind thuis te laten oefenen met Zoem.
Middels een emailadres en een wachtwoord (symbolen) kunt u inloggen.

Rekenen
Onze rekenmethode is de vernieuwde versie van : De wereld in getallen (WIG). Niet ieder kind leert even gemakkelijk en snel. De vernieuwde versie van de methode  De wereld in getallen houdt daar meer rekening mee. Eerst krijgen alle kinderen een centrale instructie. Daarnaast is voor de zwakkere rekenaars in elke les een verlengde instructie uitgewerkt. Deze twee vormen van instructie worden door de leerkracht gegeven. Vervolgens oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak op zijn of haar niveau. In de weektaak staan oefeningen op drie niveaus: minimum-, basis- en plusniveau. De verschillende niveaus worden aangegeven met een, twee of drie sterren. De indeling van de leerlingen in de verschillende niveaus is gebaseerd op de laatste Cito-score. Het is mogelijk om van het ene niveau door te schuiven naar een ander niveau. In deze vernieuwde versie krijgt het automatiseren veel aandacht. De kinderen oefenen dit op veel manieren: mondeling, schriftelijk en op de computer. Een belangrijk deel van de leerstof is opgenomen in de weektaak. Dit sluit goed aan bij de Daltonwerkwijze.

Schrijven
In groep 3 gaan wij verder met de methode ‘Pennenstreken’, de blokschriftversie.  Op een speelse manier, ondersteund door versjes en liedjes, leren de kinderen de losse schrijfletters schrijven. De letter die ze aanleren past bij het woordje van die dag, zodat ze tegelijk de lees en de schrijfletter leren herkennen en gebruiken. Eerst wordt begonnen met het oefenen, van het bij de letter passende, schrijfpatroon op het bord. Daarna wordt er geoefend in de lucht en uiteindelijk met potlood in het schrijfschrift. Het schrijven van de cijfers wordt aangeleerd in een apart boekje. De kinderen schrijven met driehoekige schrijfpotloden om de juiste potloodgreep te bevorderen.
Verkeer
Voor het vak verkeer maken we in groep 3 gebruik van de Verkeerskalender. Hierin komen allerlei verkeerssituaties aan bod die de kinderen in het dagelijks leven ook tegenkomen. Op speelse wijze leren kinderen wat wel en niet ‘veilig’ verkeersgedrag is. Ook worden er gedurende het schooljaar 3 lessen op het plein gegeven. Dit zijn twee fietslessen en één les waarin er een wandeling wordt gemaakt door de wijk.

Wereldoriëntatie
Het vak wereldoriëntatie is een combinatie van aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Wij gebruiken hiervoor de methode “Wijzer”. Dit is een nieuwe methode met digitale ondersteuning en een werkboek. Wijzer maakt de kinderen in groep 3 vooral enthousiast over de  natuur. Daarnaast is er aandacht voor aspecten op het gebied van ordening en tijdsbesef.

Muziek
Voor het vak muziek werken we met Zangexpress. Wij vinden het belangrijk om naast enkele technische aspecten van muziek, veel tijd vrij te maken voor het aanleren en zingen van liedjes. Daarnaast ruimen wij regelmatig tijd in voor optredens van kinderen in de klas (bijvoorbeeld dansjes) en voor het oefenen en opvoeren van kleine toneelstukjes. Enkele keren per jaar hebben wij een podiumoptreden. Tijdens zo’n optreden kunnen de leerlingen aan een aantal andere groepen laten zien wat zij in de groep hebben ingestudeerd. Alle ouders worden in de gelegenheid gesteld een optreden van hun kind bij te wonen.

Handvaardigheid en Tekenen
Voor het vak handvaardigheid maken we gebruik van de methode ‘Handvaardigheid moet je doen’. Daarnaast vormen onze eigen ideeën vaak de basis voor de handvaardigheidslessen. Deze lessen spelen vaak in op de wereld om ons heen (seizoenen, feesten), terwijl er soms ook verbanden zijn met lessen die er in de klas geweest zijn. Bij de tekenlessen gebruiken de leerlingen verschillende materialen, zoals kleurpotlood, verf, waskrijt en inkt.

Engels
In groep 1 t/m 8 krijgen de leerlingen minimaal 1 keer in de week Engels.
We gebruiken hiervoor de methode Join In.
Met Join in leren de leerlingen Engels op een actieve manier.
Actief Engels, Engels voor het dagelijkse leven maar ook andere vakken in het Engels. Hierdoor zijn de leerlingen beter voorbereid op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Pestprotocol
Op de Springplank hanteren we in alle groepen het pestprotocol. Deze is opgesteld samen met het team en de leerlingenraad. De regels die in dit protocol staan worden met de groep besproken. 

Gymnastiek
Groep 3 heeft tweemaal per week gymnastiek. De lessen worden op dinsdag en vrijdag  gegeven door de vakleerkracht.

Dalton
Het Daltononderwijs op de Springplank omvat onder meer het werken met een dag/ weektaak. De kinderen krijgen iedere dag de tijd om aan hun taak te werken. Voor snelle werkers is er extra stof. Het samenwerken van leerlingen wordt extra bevorderd door middel van ons maatjessysteem. 
Tijdens de inloop starten de leerlingen tot 9.00 uur met werken aan hun taken. Enkele keren per jaar zijn de ouders welkom om een kijkje te nemen in de groep. De data staan in de jaarkalender.

Ouderhulp
De groep heeft een klassenouder, die de leerkracht ondersteunt. Door het schooljaar heen zal een aantal activiteiten door school of op school worden georganiseerd, waarbij ouderhulp onmisbaar is. Denkt u bijvoorbeeld aan de schoolreis, de sportdag en het niveaulezen. Hiervoor worden vrijwel altijd intekenlijsten opgehangen bij de klassen. Om deze activiteiten goed uit te voeren is uw hulp bijna onmisbaar.

Cito-toetsen
Tweemaal per jaar worden niet- methode gebonden toetsen bij de leerlingen afgenomen. We gebruiken hiervoor de Cito-toetsen, omstreeks januari de midden-toetsen en in juni de eindtoetsen. Het gaat dan om toetsen voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. De toetsen worden nagekeken door de leerkracht en afhankelijk van het aantal goede antwoorden komt de leerling in niveau I, II, III, IV of V. Het I (+) niveau is het hoogste niveau, het V- niveau het laagste. De resultaten worden vermeld op het rapport van uw kind.

Rapporten
In november wordt u uitgenodigd voor een tien- minuten- gesprek over het functioneren van uw kind. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer een rapport mee van school. Het eerste rapport krijgt uw kind in februari mee. Dit rapport wordt gevolgd door een tweede tien- minuten- gesprek. Bij het eindrapport is er in principe geen oudergesprek. Wel is het vanzelfsprekend mogelijk om op uw verzoek alsnog met de leerkracht te praten over het rapport van uw kind. Ook de leerkracht kan, indien nodig, u uitnodigen voor een gesprek.
  • Regels en weetjes in groep 3
    Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is en dat u ook vlot afscheid neemt van uw kind? We beginnen om 8.30 uur. Te laat komen is vervelend voor het kind zelf, voor de leerkracht en voor de klasgenootjes. Vanaf 08.15 uur kunnen de leerlingen al aan hun taak werken, dus rust in de groep is erg belangrijk.
  • Indien uw kind niet op school kan komen door ziekte of om een andere reden, dan vragen wij u vriendelijk om dit voor schooltijd te melden. Voor verlof voor bijvoorbeeld huwelijken of vakantiedagen buiten de vakanties om, moet een verlofaanvraag worden ingediend.  Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie.
  • Voor zaken die u wilt bespreken met de leerkracht kunt u altijd een afspraak maken na schooltijd. 
  • Alle jassen gaan in de luizenzakken, de tassen erachter aan de haak. De gymtassen in de bakken onder de kapstok.
  • Ieder kind is een keer jarig. Zou u aan de leerkracht willen melden wanneer uw kind gaat trakteren, dan houden wij er rekening mee.

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten van groep 3


 

 

Snel naar