Informatie Groep 4

Vakken en methodes
In groep 4 krijgen de kinderen les in verschillende vakken, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van methodes. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vakken en de gebruikte methodes. Daarnaast is er een korte uitleg per vakgebied.

Taal/spelling
We werken met de taal-/ spelling methode Taal Actief. 
Taal Actief is een methode die zowel bij taal als spelling werkt vanuit een lesdoel. Er wordt binnen de les op een eenvoudige manier gedifferentieerd. Elke les begint na een korte instructie met een startopdracht. Als een kind het doel al beheerst, mag het direct al de moeilijkere verwerking (verdieping) maken. Vindt een kind de stof juist moeilijk, krijgt het verlengde instructie. Deze manier van instructie past goed bij onze manier van lesgeven. Elke leerling krijgt zo de juiste instructie die hij of zij nodig heeft. Daarbij is dit goed in te passen in onze dag- en weektaken. 

Begrijpend lezen
De methode heet: Nieuwsbegrip. Deze methode heeft iedere week een leestekst over een actueel onderwerp. Hier worden twee lessen aan besteed. Er is een basisles waar de kinderen samen met de leerkracht de tekst lezen en vragen maken aan de hand van de tekst. De onlineles is een les met een korte tekst en acht vragen. Deze maken de kinderen waar mogelijk alleen. Bij het begrijpend lezen gaat het voornamelijk om het begrijpen van een tekst. Dit kunnen weetteksten of verhaalteksten zijn.  Het zoeken naar sleutelwoorden, de hoofdgedachte uit een tekst halen, oorzaak en gevolg bepalen en het kiezen van een leesstrategie.   

Technisch lezen
De methode heet: Estafette. Met deze methode werken we 1x per week aan het technisch lezen (het vloeiend en vlot lezen met een goede intonatie). Het technisch lezen wordt daarnaast ook nog geoefend met niveaulezen. Dit gebeurt enkele keren per week.  

Schrijven
De methode heet: Pennenstreken
In groep 4 worden de hoofdletters aangeboden. Er wordt gelet op een goede zithouding, de papierligging, de penhantering en de kinderen leren schrijven tussen de aangegeven liniatuur. Cijfers en leestekens komen ook aan bod evenals het schrijven van lange woorden. De kinderen krijgen halverwege het schooljaar een balpen van school (de Schneider Slider Edge XB). Hier blijven ze de rest van het jaar mee schrijven. 

Engels
De methode heet: Join in
De kinderen krijgen 1x per week een actieve klassikale les. 

Verkeer
Hiervoor gebruiken we de video’s van veilig verkeer Nederland. Onderwerpen kunnen zijn: een veilige fiets, voorrang, verkeersborden, spelen op een erf. Naast de theorielessen krijgen de kinderen in groep 4 drie verkeerslessen op het schoolplein waarbij ze hun fiets mee moeten nemen. 

Wijzer
Dit is een methode waar op een eenvoudige manier kennis wordt gemaakt met de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 

Huiswerk
In groep 4 hebben we structureel geen huiswerk. Het enige wat mee naar huis gaat zijn tafelkaarten. Hier staan de tafels op die we in de klas hebben geleerd. Het is belangrijk dat deze tafels thuis geoefend worden om het niveau en tempo in de klas bij te houden. Daarnaast kan het voorkomen dat taakwerk dat niet af is wordt meegegeven. Het kan voorkomen dat wij wat extra oefenstof mee geven om thuis extra te oefenen. 

Gymnastiek
Groep 4 heeft tweemaal per week gymles op dinsdag- en vrijdagmiddag. De gymlessen worden verzorgd door de vakleerkracht Luna Zagt. 

Muziek
Voor de muzieklessen worden verschillende liedjes aangeboden. Daarnaast ruimen we regelmatig tijd in voor optredens van kinderen in de klas, bijv. dansjes en toneelstukjes. Een paar keer per jaar hebben we een open podium. Tijdens zo’n optreden laat de groep aan een aantal andere klassen zien wat zij ingeoefend hebben en krijgen de kinderen de ruimte om te laten zien wat zij zelf al kunnen(instrument bespelen, dansje opvoeren of het zingen van een lied). Ouders worden in de gelegenheid gesteld een optreden van hun kind bij te wonen.  

Handvaardigheid en tekenen
Voor het vak handvaardigheid maken we gebruik van veel verschillende technieken om leuke knutselwerkjes te maken. Vaak heeft een knutselwerk te maken met de actuele onderwerpen in de klas of het nieuws. Bij de tekenlessen gebruiken de kinderen verschillende materialen, zoals kleurpotlood, viltstift, verf, wasco. 

Pestprotocol
Op de Springplank hanteren wij een pestprotocol. Dit protocol geldt voor de hele school.  

CITO-toetsen
Twee keer per jaar worden toetsen bij de leerlingen afgenomen, die niet methode gebonden zijn. In januari/februari worden de M4 toetsen afgenomen en in juni de E4 toetsen. Beide keren gaat het om de toetsen voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. De toetsen worden nagekeken door de leerkracht en afhankelijk van het aantal goede antwoorden komt de leerling in niveau I+, I, II, III, IV, V of V-.  Niveau I+ is het hoogste niveau, niveau V- het laagste niveau.  De resultaten worden vermeld op het rapport van uw kind. Daarbij krijgt u bij het rapport een grafiekenoverzicht met de voortgang van uw kind.

Rapporten
Eind november wordt u uitgenodigd voor een tien-minuten gesprek over het functioneren van uw kind. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer een rapport mee van school. Het eerste rapport wordt in januari/februari meegegeven met uw kind. Dit rapport wordt gevolgd door een tweede tien-minuten gesprek. Bij het eindrapport is er in principe geen oudergesprek. Wel is het vanzelfsprekend mogelijk om op uw verzoek alsnog met de leerkracht te praten over het rapport van uw kind. Ook de leerkracht kan, indien nodig, u uitnodigen voor een gesprek.
Wij hopen u met dit document meer inzicht te hebben gegeven in de werkwijze van groep 4.

De leerkrachten van groep 4


 

Snel naar