Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als belangrijkste taak zich te buigen over beleidsmatige thema’s betreffend organisatorische, onderwijsinhoudelijke en/of personele aangelegenheden. Heeft u hierover vragen, dan kunt u deze in de MR aan de orde stellen. 

De MR bestaat uit zes leden, drie ouders en drie teamleden. De directeur woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Voordat het bestuur bepaalde zaken kan invoeren, wijzigen of afschaffen, wordt de MR om advies dan wel instemming gevraagd. 

De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Verkiezingen vinden plaats aan het eind van het schooljaar. U ontvangt hierover zo vroeg mogelijk bericht via onze nieuwsbrief. 

De huidige samenstelling van de MR is:

Oudergeleding: Esther, Mike, Robbert.

Teamgeleding: Saskia, Daniëlle, Ronald.


Klikt u hier voor de informatiefolder van de Medezeggenschapsraad.

Snel naar